АВТОРСКИ ПРАВА И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

Тази страница съдържа описание на процедурите на уебсайта за управление на обработката на личните данни на потребителите, които се консултират с него, и Политиката за поверителност, приета от компанията OIKOS S.P.A. socio unico (еднолично дружество), предмет на управление и координация на OIKOS HOLDING S.P.A със седалище в Gatteo Mare (FC), Via Cherubini 2, Данъчен кодекс, ДДС №. и регистрационен номер в Търговския регистър на Форли Чезена No. 01970010409. Тъй като освен че се използва като средство за информация за Дружеството, OIKOS S.p.A. socio unico, този уебсайт се използва и като инструмент за събиране на данни, това известие се издава и съгласно член 13 от италианския законодателен декрет 196/2003 и член 13 от Регламент на ЕС №. 2016/679 относно защитата на личните данни, за тези, които посещават адреса: https://www.oikos-paint.bg

Политиката за поверителност на този уебсайт ще бъде обект на актуализации. Потребителят се съветва да прочете внимателно тази политика, преди да предостави лични данни.

 

1. Обхват на предаването и разпространението на данни
Вашите данни ще бъдат обработвани за следните цели, свързани с изпълнението на законодателни или договорни задължения:
• законово задължителни изпълнения по отношение на обработката на лични данни (Поверителност);
• цели, свързани с безопасността на работното място; Вашите данни също ще бъдат използвани за следните цели, необходими за преследване на законния интерес на Администратора на данни.
• фирмени информационни цели; Обработката на данните, необходими за изпълнение на тези задължения, е необходима, за да се гарантира правилното управление на връзката и предоставянето на тези данни е задължително, за да се постигнат целите, посочени по-горе. Администраторът на данни уточнява също, че ако някоя от задължителната информация не бъде съобщена или бъде съобщена неправилно, това може да направи невъзможно за Администратора на данни да гарантира съответствие на относителната обработка.

2. Вид на данните, подлежащи на обработка
След консултация с този уебсайт могат да се обработват данни относно идентифицирани или идентифицируеми лица. Моля, имайте предвид, че обработката, извършена чрез различните раздели на уебсайта, не включва чувствителни или съдебни данни.
 

2.1 Преглеждане на данни

Както е обичайната практика в Интернет, този уебсайт използва инструменти за статистически анализ, предоставени и управлявани от трети страни, които могат да събират и „проследяват“ определени данни за сърфиране.
Струва си да се подчертае, че много италиански и чуждестранни уебсайтове често използват тези технологии и решения при "аутсорсинг", но че само няколко от тях посочват това в своята "Бележка за поверителност". Опитахме се да направим това и ще се стремим да ви информираме възможно най-подходящо и прозрачно: във всеки случай винаги сме на разположение, ако имате нужда от допълнителна информация или разяснения. Тъй като тези данни се събират с помощта на различни инструменти и от компании, различни от мениджъра на уебсайта, те не се държат физически от Oikos, който може да ги използва само за целите на консултацията, но не може да ги променя или отменя сам по себе си. По отношение на тези операции и за да получи пълно разбиране на политиката за поверителност, приложена към тези данни, потребителят трябва да се свърже директно с Администратора на данни, т.е. компанията, която пряко предоставя използваната статистическа услуга.
Инструментите на трети страни, използвани в този уебсайт, са както следва:
- Google Analytics (предоставена от: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View CA 94043, САЩ)

 

2.2 Бисквитки

В този уебсайт троянски коне, шпионски програми, уеб грешки и други системи за проследяване никога не се използват за проследяване на потребители. Уебсайтът използва бисквитки само за статистически цели и за да направи потребителското преживяване на сърфирането в уебсайта безопасно и ефективно. Във всички случаи използваните „бисквитки“ никога не позволяват получаването на лични данни, идентифициращи потребителя. Други уебсайтове, към които този уебсайт може да бъде „свързан“, могат да съдържат системи за проследяване, за които Администраторът на данни на уебсайта не знае нищо и над които той няма контрол. Няма гаранция, че тези външни уебсайтове са оборудвани с подходящи системи за сигурност, насочени към защита на обработваните данни и предотвратяване на щети (например от компютърни вируси).

 

2.3 Данни, предоставени доброволно от потребителя, изпратени до имейл адресите, публикувани на различните страници на уебсайта

Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на имейли до адресите, посочени на този уебсайт, ще доведе до последващо придобиване на адреса на подателя, необходим за отговор на заявките, в допълнение към всички други лични данни, съдържащи се в съобщението.

 

2.4 Данни, свързани със специфични услуги, достъпни при поискване

Конкретни обобщени бележки постепенно ще бъдат показвани или разглеждани на страниците на разделите на уебсайта, определени за конкретни услуги, достъпни при поискване.

 

3. Същност на предаването на данни и последици от отказа за предоставяне на данни

Без да се засягат разпоредбите, посочени за сърфиране на данни, автоматично събирани от системата, потребителят е свободен да реши дали да предостави поисканите лични данни под формата на предлаганите услуги, намиращи се на страниците в секциите на уебсайта. Отказът да се направи това няма да има последици, освен очевидно да направи невъзможно достъпът на потребителя до каквито и да е услуги, които могат да се предлагат, или да получи по-подробна информация за дейността на Oikos SPA a socio unico.

 

4. Методи за обработка

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани по следните начини:

• временна обработка, извършена с цел бързо обобщаване или анонимизиране на данните;

• обработка, извършена с електронни компютри;

• ръчна обработка, извършена с използване на хартиени записи; Цялата обработка се извършва в съответствие с методите, описани в членове 6 и 32 от ОРЗД, в съответствие с предвидените в него адекватни мерки за сигурност. Вашите данни ще бъдат обработвани само от хора, изрично упълномощени от Администратора на данни за това, и по-специално от следните категории оператори:

• OIKOS SPA управление;

• OIKOS SPA офис; Личните данни ще бъдат обработвани както ръчно, на хартиен носител, така и с използване на ИТ и цифрови инструменти, за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани.

Личните данни за сърфиране и данните, предоставени чрез изпращане на имейл съобщения до адресите на уебсайта, няма да бъдат разпространявани. Личните данни, предоставени от потребител, който изпраща искания за информация до различните имейл адреси на уебсайта, използвани само за предоставяне на исканите отговори или услуги, ще бъдат съобщени на трети страни, само ако са необходими за тази цел. Съществуват конкретни мерки за сигурност, за да се предотврати загубата, незаконното и / или неподходящо използване на данните и всякакъв неоторизиран достъп до същите. Във всеки случай потребителят е информиран, че предаването на данни през Интернет никога не може да се счита за напълно безопасно. Отговорността на браузъра е да провери точността на личните си данни и, ако е необходимо, да ги коригира, актуализира или, във всеки случай, да ги промени по време на обработката.

 

5. Обхват на предаването и разпространението на данни.

Предоставените данни ще бъдат обработвани за горепосочените цели от хора, назначени за това от компанията, отговорна за обработката. Предоставените данни няма да бъдат разпространявани.

 

6. Права на субекта на данните

EU Regulation 2016/679: Articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Субектът на данните има право да получи потвърждение дали съществуват лични данни, касаещи ги, независимо дали вече са записани, и предаването на такива данни в разбираема форма. Субектът на данните има право да бъде информиран за:

- източника на личните им данни; - целите и методите на обработката;
- логиката, приложена към обработката, ако последната се извършва с помощта на електронни средства;
- данните, идентифициращи Администратора на данни, Надзорните лица и представителя, посочен съгласно член 5, параграф 2;
- субектите или категориите субекти, на които или на които личните данни могат да бъдат съобщени, и могат да узнаят тези данни в качеството им на упълномощен (и) представител (и) на територията на държавата или като надзорни органи на данните или лица, отговарящи за обработката. Субектът на данните има право на:
- да актуализират, коригират данните си или, когато се интересуват от това, да ги интегрират;
- данните им да бъдат изтрити, направени анонимни или блокирани в случаи, свързани с незаконно обработени данни, включително данни, които не изискват да бъдат запазени за целите, за които са събрани или обработени впоследствие;
- получаване на удостоверение, че операциите съгласно букви а) и б) са били уведомени, също и по отношение на тяхното съдържание, на субектите, на които или на които данните са били съобщени или разпространени, освен ако това изискване се окаже невъзможно или включва явно непропорционални усилия в сравнение с правото, което трябва да бъде защитено.
- преносимост на данни.

Субектът на данните има право да възрази, изцяло или частично:
- на законни основания, за обработването на лични данни, отнасящи се до тях, въпреки че може да има отношение към целта на събирането;
- за обработката на лични данни, отнасящи се до тях, когато това се извършва с цел изпращане на рекламни материали или директни продажби, или за извършване на пазарни проучвания или търговска комуникация.

7. Задържане на данни

Моля, обърнете внимание, че в съответствие с принципите на законност, справедливост и прозрачност, ограничение на целите и минимизиране на данните, посочени в член 5 от ОРЗД, периодът, за който ще се съхраняват вашите данни, ще бъде:
- установен като период от време, продължаващ до 5 години от първия запис на данните, влизащи в Компанията, до получаването.

8. Контролер на данни

Администраторът на данни, съгласно закона, е OIKOS SPA, предмет на управлението и координацията на OIKOS HOLDING SPA във фигурата на неговия законен представител pro tempore, Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) | T +39 0547681412 | имейл: privacy@oikosgroup.it и info@oikos-group.it, ДДС номер. IT01970010409. Моля, посочете в темата на съобщението, че това е искане за анулиране на данни във връзка с поверителността и за отмяна на съгласието, предоставено за чувствителни данни.

Тази бележка може да бъде интегрирана, устно или писмено, с допълнителни елементи и указания, за да отговори възможно най-ефективно на всяко изискване за информация, която може да имате относно „Поверителност“ и да се съобрази с всички нови закони или изменения на съществуващите закони.